.:MAIDEN TURKEY:. Up The Irons!!

 

Son güncelleme: 30.03.2008
Bu site en iyi IE 5.5 ve �zeri taray�c�larda g�r�nt�lenmektedir.

The Iron Maidens Konserleri Yorumlar� ve Foto�raflar�


3 g�n boyunca T�rkiye'nin �� b�y�k �ehrinde Ankara, Eski�ehir ve �stanbul'da konserler veren d�nyan�n en tan�nm�� ve bayan sanat��lardan kurulu tek tribute grubu The Iron Maidens bizlerde asla unutamayaca��m�z an�lar ve mutluluk b�rakt�.

Iron Maiden fanleri olarak T�rkiye'de Iron Maiden'� izlemenin hayalden �teye ge�emedi�i g�nlerde Hi On Maiden ve The Iron Maidens konserleri Maiden �ark�lar�n� hep bir a��zdan s�yleme hayali kuran y�zlerce fan i�in k���k ama anlaml� birer hediye oldular.

Konserlerin yorumlar� forumlarda. Ve Tabi foto�raflar da MT Galeri'de.

Up The Irons!
 


------------------------------------------------------------------------------------------

Maiden'a selamlar... HI ON MAIDEN konserleri!


Hi On Maiden konserleri �ubat ay�n�n so�uk g�nlerinde T�rkiyenin b�y�k �ehirlerinde i�imizi �s�t�yor ger�ekten. 28 �ubat g�n� Ankara If Performance Hall'da ger�ekle�en konser tek kelimeyle muhte�emdi. Konserin ayr�nt�l� yorumu sitemiz forumlar�nda.

Ve tabi foto�raflar..! MT Galeri'de

Ayr�nt�l� yorum:Y�llard�r her Iron Maiden turnesi �ncesi �nce b�y�k bir umutla bekleyi�imiz ve ard�ndan ya�ad���m�z hayal k�r�kl�klar�na b�y�k bir s�rpriz olmazsa bu y�l da bir yenisini eklemi� olaca��z. Organizat�rler Judas Priest, Bon Jovi, Metallica'y� getirirken en az onlar kadar seyirci�ekebilecek Iron Maiden'� getir(e)miyor.

San�r�m bunun fark�nda olan ki�iler bizlere bir �z�r veya bir teselli arma�an� olarak Iron Maiden fanlerinin tan�d��� bir �o�uunun yak�ndan bildi�i iki tribute grubunu getirmeye karar vermi�ler. D�n bunlardan ilki olan Hi On Maiden konserine gittim.

Konser yeri evime y�r�yerek 20 taksiyle 6-7 dakikal�k mesafede olan bir yer If performance hall diye ge�iyor. Normal �artlarda dar, s�k���k ve bas�k say�labilecek bu mekan�n t�m bu dezavantajlar�n� Iron Maiden �ark�lar�n� hep beraber s�ylerken ve sahnede kaliteli bir grup varken avantaja d�n��ebilece�ini tahmin ediyordum. Devam�..
 

 


 

------------------------------------------------------------------------------------------
 
Te�ekk�r


Bu ayki say�s�nda Iron Maiden'a �ok geni� yer veren Blue Jean-Headbang dergilerine, dosyay� haz�rlayan Sn. Do�u Y�cel ve t�m dergi �al��anlar�na, Iron Maiden Turkey olarak te�ekk�r ediyoruz.

Haz�rlanm�� dosya, hem g�rselli�iyle hem de i�eri�iyle biz Maiden sevenleri fazlas�yla mutlu etmi�, ayn� zamanda T�rk Bas�n�nda Iron Maiden haberleri ar�ivi yapan insanlar i�in de �ok �nemli bir eser olarak yerini alm��t�r.

Dergide Iron Maiden �zel b�l�m�nde sitemizin ismine de yer verilmi� olmas� bizi onurland�rmakla beraber yapt���m�z i�in ciddiyetini de bir kez daha g�rmemize sebep olmu�tur.

UP THE IRONS!
 ------------------------------------------------------------------------------------------

 
The Iron Maidens 12-13-14 Mart 2008'de T�rkiyede!


T�rkiye'nin en �ok okunan Rock-Metal dergilerinden Headbang 1. y�l�n� �� muhte�em partiyle kutluyor. 12, 13, 14 Mart tarihlerinde s�rayla Eski�ehir, Ankara ve �stanbulda d�zenlenecek partilerde d�nyan�n en tan�nm�� ve iyi Iron Maiden tribute gruplar�ndan Iron Maidens yer alacak.

Grubun tamam� bayan m�zisyenlerden olu�makta, gruba ge�ti�imiz y�l yay�nlanan Iron Maiden tribute alb�mlerinde klavyelerde Iron Maiden'�n bir �ok �ark�s�n�n klavye b�l�mlerini �alan Michael Kenney de e�lik etmi�ti. Ayn� alb�m�n kapak tasar�m�n� da Derek Riggs yapm��t�.

Grup ile ilgili siteler:

https://www.simsurbanoasis-guocoland.org
https:.//www.clementcanopy.co/
Grubun Fear of the Dark cover�n�n klibi:

http://www.youtube.com/watch?v=AvFpoWebRUI

Headbang'in birinci y�l partilerinde The Iron Maidens'a s�rpriz djlerde e�lik edecek, parti yerleri ve �cretleri ise ��yle:

12 Mart - Eski�ehir - Hayal Kahvesi: (15 YTL)
13 Mart - Ankara - Rock N Blues : (20 YTL)
14 Mart - �stanbul � Studio Live (20 YTL)

Maiden Turkey olarak biz de hep beraber orada olaca��z! Bizimle gelmek i�in forumlar�m�za g�z at�n!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Somewhere Back In Time!!


Iron Maiden �u an turnede ve t�m d�nyay� sallamaya ba�lad�. Konserleri t�m d�nyadaki Maiden hayranlar� en ince ayr�nt�lar�na kadar takip ediyor. Sahne dekorlar� �ark� listeleri ve grubun muhte�em performans� 2008'e damgas�n� �imdiden vurdu. Hi� ku�kusuz ki Iron Maiden d�nyan�n en iyi heavy metal gruplar�ndan biri belki de en iyisi!

Ve resimler.. Sitemizin galerisine Somewhere Back In Time Tour'un en g�zel resimleri eklendi.Setlist:

Aces high
2 minutes to midnight
Revelations
The Trooper
Wasted Years
Number of the Beast
Run To The Hills
Rime of the Ancient Mariner
Powerslave
Can I play with madness
Heaven can wait
Fear of the dark
Iron Maiden

Moonchild
The Clairvoyant
Hallowed be thy name

A�a��daki �� video da turenin b�y�kl���n�n adeta g�rsel kan�tlar�:

http://www.youtube.com/watch?v=cfLL_bRVdR4

http://www.youtube.com/watch?v=qMDD1EV0EWc

http://www.youtube.com/watch?v=CbkDzrck_6c


-------------------------------------------------------------------------------------------
Efsane sonunda Dvd olarak yerini ald�


Iron Maiden'�n ve heavy metal tarihin gelmi� ge�mi� en g�rkemli sahne �ovu ve zirve performans� aradan ge�en 23 y�l�n ard�ndan Dvd olarak piyasaya ��kt�.

Tarihi dvdlerin ikinci b�l�m� olan History of Iron Maiden Part II belgeselinin de yer ald��� dvd Maiden hayranlar� i�in hi� ku�kusuz en �nemli eserlerden biri olacak.

Iron Maiden tarihi dvdlerin ilkini 2005 y�l�nda The Early Days Dvdsini yay�nlayarak yapm��t�, grup bu dvd'nin ard�ndan ayn� isimli turneye ��km��t�.

Live After Death Dvdsinde yer alan b�l�mler:

History Of Iron Maiden - Part 2 - 60 dakika
Behind the Iron Curtain - 57 dakika
Rock in Rio - 50 dakika
Ello Texas - 15 dakika
Video ve foto�raf galerileri

Toplam 231 dakika s�ren bu dvd'yi san�yoruz ki hi� bir Maiden dinleyicisi ka��rmayacak.

Ayr�nt�l� i�erik ise ��yle:

�ark� Listesi

1. Giri� (Churchill'in konu�mas�)
2.Aces High (Live At Long Beach Arena)
3.2 Minutes To Midnight (Live At Long Beach Arena)
4.The Trooper (Live At Long Beach Arena)
5.Revelations (Live At Long Beach Arena)
6.Flight Of Icarus (Live At Long Beach Arena)
7.The Rime Of The Ancient Mariner (Live At Long Beach Arena)
8.Powerslave (Live At Long Beach Arena)
9.The Number Of The Beast (Live At Long Beach Arena)
10.Hallowed Be Thy Name (Live At Long Beach Arena)
11.Iron Maiden (Live At Long Beach Arena)
12.Run To The Hills (Live At Long Beach Arena)
13.Running Free (Live At Long Beach Arena)
14.Sanctuary (Live At Long Beach Arena)
15.Aces High (Live At Long Beach Arena)
16.2 Minutes To Midnight (Live At Long Beach Arena)
17.The Trooper (Live At Long Beach Arena)
18.Revelations (Live At Long Beach Arena)
19.Flight Of Icarus (Live At Long Beach Arena)
20.The Rime Of The Ancient Mariner (Live At Long Beach Arena)
21.Powerslave (Live At Long Beach Arena)
22.The Number Of The Beast (Live At Long Beach Arena)
23.Hallowed Be Thy Name (Live At Long Beach Arena)
24.Iron Maiden (Live At Long Beach Arena)
25.Run To The Hills (Live At Long Beach Arena)
26.Running Free (Live At Long Beach Arena)
27.Sanctuary (Live At Long Beach Arena)

Disk 2

1.History Of Iron Maiden B�l�m 2
2.Behind the Iron Curtain - Belgesel
3.Rock in Rio 85
4.'Ello Texas
5.Aces High
6.2 Minutes To Midnight
7.Turne program� galerisi
8.Foto�raf galerisi - Turne
9.Foto�raf galerisi - St�dyo
10.�izimlerin yer ald��� galeri
11.Nuts And Bolts

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Iron Maiden 2008 D�nya Turnesini A��klad�: SOMEWHERE BACK IN TIME


Iron Maiden hepimizin merakla bekledi�i 2008 Tarihi Dvd ve Turnenin program�n� a��klad�. Hen�z Dvd hakk�nda bir bilgi verilmezken yeni turnenin afi�i ve program� hakk�nda genel bilgiler resmi siteye konuldu. Bu b�y�k turnenin afi�i yanda, grubun �ektirdi�i resim a�a��da:

Bu b�y�k tarihi turnenin ad� da kendisine yak���r bir �ekilde se�ilmi�: Somwhere Back In Time!

�al�nacak �ark�lar� da fanlere dolayl� bir kelime oyunuyla anlatan menajer Rod Smallwood hayranlar�n y�re�ine adeta su serpti. �lk tarihi turne Early Days 2005 y�l�nda ger�ekle�mi� Maiden ayn� adl� bir de dvd yay�nlam��t�. Maiden yeni turnede 5 k�tada onlarca konser vermeye haz�rlan�yor. �ubat- Mart ay�nda ba�layacak turne yaz sonunda Avrupa konserleriyle son bulacak. Maiden bu turnede devasal sahne ekipman� ve kalabal�k �al��anlar�n� ta��mak i�in �zel bir u�ak firmas�yla anla�t�. Bruce'un kaptanl���nda Iron Maiden logolu ve Eddie'li u�ak t�m turne boyunca gruba e�lik edecek. Turne ilk 7 alb�m� kapsayacak. Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast, Piece Of Mind, Powerslave, Somewhere In Time ve Seventh Son of a Seventh Son alb�mlerinden fanlerin uzun s�redir canl� dinleme �ans� bulamad�klar� �ark�lar bu turnede Maiden'�n e�siz performans�yla yeniden hayat bulacak.

Bruce Dickinson: "Bu u�ak ile en b�y�k tutkum olan m�zik ve u�may� birle�tirece�im"

Bu turnede bizleri bekleyen �ark�lardan kesin olanlar:

Run to the Hills
Aces High
2 Minutes to Midnight
Clairvoyant
Revelations
wasted Years
The Number of the Beast
Hallowed be thy Name
Powerslave
Can I Play with Madness
Iron Maiden
Rime of the Ancient Mariner
The Trooper
Heaven Can Wait


Afi�in b�y�k hali i�in resme t�klayabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Blaze Bayley "Alive In Poland" Dvd'sinden ilk g�r�nt�ler

Iron Maiden'�n The X Factor ve Virtual XI alb�mlerinde vokal olarak yer alan Blaze Bayley, ilk Dvd'sini ��kar�yor. Dvd ��kmadan �nce de plak �irketi Alive �ark�s�n�n klibini internette yay�nlad�. ��te kendisini yenileyen ve kariyerinde yeni bir sayfa a�t���n� s�yleyen Blaze'in muhte�em sesi, performans�:
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Maiden Turkey Temalar� Art�yor

Sitemizin g�rsel zenginli�ini artt�rmak i�in haz�rlad���m�z temalardan ikincisi Brave New World temas� siteye eklendi. Yeni Temay� g�rmek i�in sa�daki linkten BNW temas�n� se�meniz yeterli. Temalar hakk�nda istek ve g�r��leriniz i�in:


http://www.maidenturkey.com/mtforum

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sony Reklam�nda Can I Play With Madness!

Sony'nin son televizyon �r�nlerinden; High Definition TV'nin televizyon reklamlar�nda Iron Maiden'�n 1988 yap�m� Seventh Son Of A Seventh Son alb�m�n�n single'lar�ndan biri; Can I Play With Madness kullan�ld�!

Videoyu izlemek, hem bu yeni televizyonu g�rmek hem de Can I Play With Madness'� dinlemek i�in a�a��daki adrese t�klay�n:
 

------------------------------------------------------------------------------------------

Iron Maiden 2008 Turne Program�

Iron Maiden 2007 turnesini Donington ve Brixton'da verdi�i muhte�em konserler ile noktalad�. Grup enerjisinden bir �ey kaybetmedi�ini turne hen�z bitmi�ken a��klad��� 2008 tur tarihiyle g�sterdi. Evet 2008 y�l�nda Iron Maiden History Part II ad� alt�nda yap�lacak turnenin �u an i�in ilk ve tek tarihi Almanya'n�n en b�y�k festivallerinden Wacken 2008'de olaca�� a��kland�.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Iron Maiden Live At Donington

Maiden bir kez daha y�zbinlerce ki�inin kulaklar�n�n pas�n� sildi! Konser alan�ndaki onbinlerce ki�iye, internet �zerinden izleyenler de eklenince bu tarihi ana onbinlerce ki�i hep birlikte tan�kl�k etmi� oldu. Muhte�em konser s�ras�nda Bruce yapt��� konu�mada t�m konserin kaydedildi�ini ve �n�m�zdeki d�nemde DVD olarak ��kaca��n� belirtti. ��te unutulmaz �ark�lar ve unutulmaz anlardan baz�lar�.

Youtube ba�lant�lar�:

1. Different World
2. These Colours Don't Run
3. Brighter Than A Thousand Suns
4. Wrathchild
5. The Trooper
6. The Reincarnation of Benjamin Breeg
7. For The Greater Good of God
8. The Number of The Beast
9. Fear of The Dark
10. Run To The Hills
11. Iron Maiden
12. 2 Minutes To Midnight
13. The Evil That Men Do
14. Hallowed Be Thy Name


 


-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iron Maiden Dubai Konseri

Iron Maiden 2007 turnesi Dubai Desert Rock Festivaliyle ba�lad�! AMOLAD turnesine göre daha k�sa bir setlist ile sahne alan Iron Maiden hayranlar�n� yine büyüledi.

Net bir bilgimiz henüz olmamas�na ra�men konser öncesinde (?) Janick Gers'in sakatland���n� ve konser boyunca sol baca��nda çelik bir destek ile sahne ald��� haberi geldi. Kendisine en k�sa zamanda acil �ifalarr diliyoruz.

��te �al�nan �ark� listesi:


1. Different World
2. These Colours Don't Run
3. Brighter Than A Thousand Suns
4. Wrathchild
5. The Trooper
6. The Reincarnation of Benjamin Breeg
7. For The Greater Good of God
8. The Number of The Beast
9. Fear of The Dark
10. Run To The Hills
11. Iron Maiden
12. 2 Minutes To Midnight
13. The Evil That Men Do
14. Hallowed Be Thy Name

Ve youtube'de yay�nlanan, konser öncesi bas�n toplant�s� videosu ve bir fanin makinas�ndan geceden bir kesit:

+Konser Görüntüsü
+Basin toplantisi


-------------------------------------------------------------------------------------------

Iron Maiden 2007 Turne Programı

Iron Maiden her ne kadar 2007'de dinlenece�iz dediyse de �imdiden yo�un bir turne program� haz�r durumda. Türkiye'deki Maiden Fan'leri büyük bir sab�rs�zl�kla o unutulmayacak haberi beklerken ba�ka ülkelerden turne tarihleri birer birer aç�klan�yor. Ve en büyük sürpriz de Maiden'�n bu yaz tarihinde ilk defa Hindistan'da konser verecegini aç�klamas�.

AMOLAD Hindistan listelerinde 2. siraya kadar yükselmis ve bu olay da Maiden'in dikkatini çekmisti. Su ana kadar açiklanan turne tarihleri asagida:

 

Mart 2007
9 Mart Cuma - Dubai Desert Rock Festival, UAE
11 Mart Pazar- Faliro Pavilion Arena, Atina, Yunanistan
14 Mart Çarsamba- Belgrad, Sirbistan
17 Mart Cumartesi- Bangalore, Bangalore Palace, Hindistan

Haziran 2007
6 Haziran Çarsamba- Ostrava Banik Football Stadium, Ostrava, Çek Cumhuriyeti
8 Haziran Cuma- Sudweststadion , Ludwigshafen, Almanya
10 Haziran Pazar- Download Festival , Donington Park, Ingiltere
14 Haziran Persembe- Heineken Jammin Festival, Venice, Italya
16 Haziran Cumartesi- Fields of Rock Festival,  Zwolle, Hollanda
17 Haziran Pazar- MSV Stadium, Duisburg, Almanya
20 Haziran Çarsamba- Olympic Stadium, Rome, Italya        
23 Haziran Cumartesi- Graspop Festival, Dessel, Belçika 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

Clive Aid Konserleri

Iron Maiden'in ilk �� albümünde bateristligini yapmis Clive Burr'e yakalandigi MS hastaligindaki masraflarin karsilanmasi için Clive Aid adi altinda yardim konseri düzenlendi. 9 Subatta düzenlenen geceye Maiden vokalleri Paul Di'anno ve Bruce Dickinson da katildilar. Ikili konustu mu bilmiyoruz ama bir arada olmalari heyecan verici. Hastaligi oldukça agir olan Clive Burr o gece esiyle beraber orada bulundu ve oldukça mutlu görünüyordu.

Maiden fanleri aralarinda topladiklari 12.000 Poundluk yardim çekini Clive'a hediye ettiler. Bruce gecede Delilah'i seslendirdi, Paul Di'anno da Running Free'yi söyledi.


Fotograflar için:
Maiden Turkey Forumlari
Ilgili Linkler:
Running Free videosu


 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

Maiden Live At Donington (Yeniden!)

Iron Maiden resmi sitesinden dün gece (bu sabah) yapilan resmi açiklamayla Ada'nin en büyük heavy metal söleni efsane Donington Festivali'nde Maiden 4. kez Headliner, ana grup olarak katilacak. Maiden daha önce 88, 92, 03 yillarinda festivale ana grup olarak katilmisti. 1988 yilinda Maiden'in ilk kez katildigi festival tam 100 000 kisinin katilimiyla kirilmasi güç bir rekora ulasmisti.

Bruce Dickinson resmi sitede yaptigi açiklamada çok heyecanli ve mutlu olduklarini Maiden'in son albüm turnesinde Ingiltere'de büyük bir destek gördügünü, bunun özellikle yeni albümün tamamini çalmis olmalarina ragmen gelmesinin daha da önemli oldugu belirterek, "Fan'lerimize tesekkür etmek istiyoruz bu sefer daha dengeli bir sarki listesiyle klasiklere biraz daha fazla yer verecegiz, eddie, oyuncaklar ve muhtesem bir gösteri orada olacak herkesi bekliyoruz" dedi.